تاثیر تغییرات اقلیمی جهانی بر اثرات اسب های آبی روی اکوسیستم آبی

فصل اقتصاد - خشک شدن رودخانه‌های صحرای جنوب آفریقا و تجمع بیش از حد کود اسب‌های آبی در آبگیرها، موجب کاهش سطح اکسیژن آب و ... .