توافقنامه توسعه میدان نفتی کرنج امضا شد/ اولین قرارداد نفتی بعد از خروج از برجام

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس (PERGAS) به منظور توسعه و پشتیبانی بهره برداری میدان نفتی کرنج در قالب الگوی قراردادی نفتخیز جنوب موافقت نامه همکاری (HOA) امضا کردند. .