معوقات بانکی به 136 هزار میلیارد تومان رسید؛سهم بانک های غیر دولتی 61 درصد

بر اساس گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در پایان شهریور سال 1390 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور 8.160 هزار میلیارد ریال و بانک های غیر دولتی بیشترین سهم در این معوقات را دارند .