مترو تمام تقصیر ها را گردن شهروندان انداخت

نقص فنی یکی از قطار های خط 5 مترو تهران امروز شهروندان را سرگردان کرد، اما مسئولان مترو تمام تقصیر ها را گردن مسافران انداختند. .