دستگاه تشخیص حملات و نفوذ سایبری طراحی شد

پژوهشگران گروه مهندسی کنترل دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی با هدف تشخیص حملات سایبری در شبکه های صنعتی، موفق به طراحی کنترل مقاوم امن با پیاده سازی در فرآیند چهار مخزن شدند. .