از مشتریان جدید نفتی نام نمی برم؛ آمریکا و همسایگان نامرد به سراغ آنان می روند/ سختی برای همه کشور ها رخ می دهد، اما نباید از شرایط سخت همسایه پایکوبی کرد

فصل تجارت - زنگنه درباره مشتریان جدید نفتی گفت: بهتر است در این زمینه کمتر صحبت کنم؛ زیرا هر حرفی بزنم، به سراغ گزینه های ما می روند و (آن را) می سوزانند از آن ها نام نمی برم؛ زیرا آمریکا و همسایگان نامرد به سراغ آنان می روند. .