گام اول شفافیت دستمزدها

عصر اعتبار- اولین گام شفافیت دستمزدها در مقام عمل برداشته شد. خزانه داری کل کشور میزان حقوق واریزی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی در اولین ماه سال جاری را منتشر کرد. .