دستور حسینی مکارم به مدیران شهرداری برای انتصاب بانوان

بر اساس دستور سرپرست شهرداری تهران کلیه معاونان شهردار، روسای سازمان ها و ادارات کل و همچنین شهرداران مناطق 22 گانه تهران موظف هستند تا پایان اردیبهشت ماه، حداقل یک نفر از معاونان خود را از میان بانوان توانمند و دارای صلاحیت های حرفه ای انتخاب و منصوب کنند. .