احمدی مقدم در مظان اتهام

دعوايي حقوقي كه هنوز نتيجه نداده، يكي از موضوعات اصلي گزارش کميسيون برنامه و بودجه درخصوص تخلفات نفتي در دولت دوم احمدي نژاد (سال 08 و در زمان اوج تحريم ها) بود. به زبان ساده تر، بيشتر گزارش به موضوع تخلفات بنياد تعاون ناجا در دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد؛ يعني به عبارت ديگر گزارش عدم تسويه بدهي ... .