سوآپ ارزی ایران-ترکیه اجرایی شد/ گشایش اولین اعتبار اسنادی

نخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد «پیمان پولی/ سوآپ ارزی» ریال ایران و لیر ترکیه در روز جاری برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت. .