پروازهاى چارترى آبروى کشور را مى برد

فصل اقتصاد - معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى گفت: «پروازهاى چارترى موضوعى است که به صنعت هوایى کشور آسیب مى زند و به جاى آنکه این درآمدها صرف توسعه ناوگان هوایى شــود، صرف دلال ها مى شود.» .