استارت آپ ها از فرصت فین استارز استفاده کنند

فصل اقتصاد - مدیرعامل رایان بورس با اشاره به اینکه رساندن سرمایه به استارت آپ ها به تسریع کار و توسعه آن ها کمک می کند، گفت: فرابورس ایران در این حوزه خوب عمل کرده است، فرابورس چرخه تامین مالی فعالان فین تک را کامل کرده و اکوسیستم مناسبی را در اختیار استارت آپ ها گذاشته است. .