جزئیات حقوق و مزایای کارگران در سال 97

خبرآنلاین: دستمزد حداقل بگیران در سال 96 با افزایش 181 هزار و 336 تومان به یک میلیون و 111 هزار و 267 تومان رسید و سایر سطوح مزدی نیز 10.4 درصد افزایش یافت. دستمزد حداقلی بگیران در سال 96 با افزایش 181هزار و 336 تومانی به یک میلیون و 111 هزار و 267 تومان رسید. براساس .