7 هزار پست در محیط زیست کشور خالی است/ استخدام 500 نفر طی دوماه آینده

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر با کمبود نیروی شدید در محیط زیست روبه رو هستیم به طوری که از 15 هزار پست 7 هزار پست خالی است. .