برای مصرف کالای ایرانی باید به دنبال تولید باکیفیت باشیم

دادستان نظامی گلستان در دیدار با جمعی از مدیران وزارت دفاع در استان، گفت: برای مصرف کالای ایرانی، باید به دنبال تولید باکیفیت در کشور باشیم. .