سفرظریف به تاجیکستان؛ فرصتی برای ترمیم رابطه تهران- دوشنبه

دستگیری بابک زنجانی، فردی که بخش عمده ای از درآمدهای نامشروع اش از محل واسطه گری در فروش نفت ایران را در سالهای تحریم در بانک مرکزی تاجیکستان سپرده گذاری کرد و طبیعی بود که دستگیری زنجانی ، محاکمه او و تبعا رواخواست این سپرده که گفته می شود با بودجه ارزی یک سال تاجیکستان برابری می کند تا چه حد می ... .