«اصل 107 قانون اساسی را هم باید در نظر بگیریم که می گوید رهبری باید پاسخگو باشد»

یک نماینده مجلس گفت: اگر ما امروز دائما اصل 110 را مطرح می کنیم اصل 107 را هم باید در نظر بگیریم؛ که می گوید رهبری نیز در کنار سایر مسئولین باید پاسخ گو باشد. از قول من نقل می شود که این قانون اساسی با شهید بهشتی به گور رفت، منظور از این حرف این … نوشته «اصل 107 قانون اساسی را هم باید در نظر ... .