350 هزار بازنشسته تا 4 سال آینده چالش جدی آموزش و پرورش است

رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: تا سال 1401 حدود 350 هزار نفر از آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد. .