عکس: منظره زیبای بارش برف روی لاله های واژگون!

رویش لاله های واژگون در یکی از مناطق ایران و بارش برف در این منطقه را مشاهده می کنید نام منطقه برای جلوگیری از آسیب هایی که احتمال دارد توسط انسان صورت گیرد ذکر نمی شود. .