10 رسته کشاورزی مشمول اعتبار اشتغال فراگیر می شوند

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به مشخص شدن رسته ها در بحث اشتغال فراگیر در کشور اشاره کرد و گفت: در بحث اشتغال فراگیر 10 رسته اولویت دار بخش کشاورزی با 10 مجری ملی برای این رسته ها مشخص شده است. .