دستگیری پاکبان قلابی به خاطر سرقت بزرگ

سارق مسلح که در پوشش کارگر شهرداری به خانه ای در شمال شهر دستبرد زده در جریان تحقیقات پلیسی اعتراف کرد. به گزارش رکنا نیوز، ماجرای این سرقت 21 دی امسال همزمان با شکایت دو برادر از دو مرد نقابدار مسلح به اتهام سرقت در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران نزد بازپرس رسولی به جریان افتاد .