یک صنعت و چند تصمیم گیر

تنها 63 روز تا پایان سال 8603 باقی مانده است و فعالان بازار خودرو که تقریبا دو سوم سال را در رکود بازار پشت سر گذاشته اند چشم امیدشان به ماه های پایانی سال بود که طبق روال هرساله بازار خودرو گرم شده و روزهای خوشی را برای فعالان آن رقم می زند. .