تقویت گردشگری سلامت با توان حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی استان تهران گفت: ایران اسلامی امروز به کشور توریست سلامت تبدیل شده است، در دانشگاه آزاد اسلامی نیز قصد داریم تا با پذیرش بیمار از خارج کشور و خدمات درمانی مناسب، این تجارت پرسود و ارز آور را دنبال و تقویت کنیم. .