عزم جدی کنسرسیوم پرگس برای امضای قرارداد توسعه میدان کرنج

فصل اقتصاد - مدیرعامل کنسرسیوم پرگس معتقد است که امضای موافقتنامه اصولی (HOA) توسعه میدان نفتی کرنج بدون عزم جدی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و این کنسرسیوم محقق نمی شد. .