سنگ اندازی اسرائیل و مصر در روند انتقال مجروحان فلسطینی به بیمارستان

ایران آنلاین /رجب آقداغ، معاون نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: ایستادگی در کنار برادران مظلوم ما و قربانیان در غزه یک دِینی است که بر گردن ما قرار دارد. این مقام ترکیه ای خاطرنشان کرد: هواپیماهای ترکیه ای برای انتقال مجروحان فلسطینی به کشور ما مجبور هستند که در فرودگاه های اسرائیل یا مصر ... .