جزئیات میزان رشد قیمت محصولات کشاورزی

متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان 8603 منتشر شد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به محصول نارنج با افزایش 125 درصدی نسبت به زمستان 95 است. .