تهرانی ها 301 میلیارد تومان بدهی برقی دارند

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: پرداخت نشدن بهای انرژی مشترکان که به 301 میلیارد تومان بالغ شده امروز یکی از چالش های بزرگ این شرکت است. .