سنگ اندازی اسرائیل و مصر در روند انتقال مجروحان فلسطینی به بیمارستان

معاون نخست وزیر ترکیه گفت که اسرائیل و مصر اجازه فرود هواپیماهای ترکیه ای در فرودگاه هایشان را نمی دهند تا مجروحان فلسطینی برای درمان به ترکیه انتقال پیدا کنند. .