هادی العامری کیست؟

نتایج نهایی اما غیر رسمی انتخابات عراق حاکی است که ائتلاف به رهبری هادی العامری 49 کرسی را کسب کرده است. یعنی تنها 5 کرسی کمتر از ائتلاف صدر و 3 کرسی کمتر از ائتلاف العبادی.  .