زنان و جوانان را از چشم انداخته ایم!

در جامعه ای زندگی می کنیم که دستخوش تحولات بسیاری است؛ اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … . تحولاتی درون و فراتر از مرزها، اما هرچه هست، این دگرگونی ها و نوسانات ، همه اجتماع را تحت تاثیر جدی خود قرار می دهد و هر روز نمود آن را به شکلی عریان در انظار عموم می بینیم . نمودی نوشته زنان و جوانان ... .