حیف از آن تجمعی که برهم زده شد …

  یک وقت هایی هست که گوش شنوا هست چشم بینا نیست و یک وقت هایی هم هست که چشم بینا هست گوش شنوا نیست. این اوضاع درهم و برهمی که در چندین سال اخیر بر سیستم آموزشی کشور ، وزارت آموزش و پرورش و معلمان مستولی شده ، مصداق همین بود و نبود چشم نوشته حیف از آن تجمعی که برهم زده شد … اولین بار در ... .