عقب تر نرویم!

چند سال پیش و در زمانی که فضای حاکم بر صداوسیما اندکی آزادتر از امروز بود و مجال بحث و گفتگو بیشتر، دکتر صادق زیباکلام در برنامه ای رادیویی با موضوع دموکراسی در ایران اظهارنظر کرده بود که امروز آنچه به عنوان دموکراسی در ایران وجود دارد عقب تر از کشورهایی مانند هند و پاکستان است. .