ارائه خدمات خودپردازهای پست بانک به بازدیدکنندگان نمایشگاه بانک و بیمه

دستگاههای خودپرداز نقدی و غیرنقدی پست بانک ایران در یازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه در حال ارائه خدمات به بازدیدکنندگان است. .