همکاری بانک توسعه تعاون و تعاونی توسعه و عمرانی ساگارت

بانک توسعه تعاون تفاهم نامه ای را به منظور راه اندازی گروه های توسعه روستایی وتأمین مالی طرح های اشتغال زا و کارآفرینی با استفاده از ظرفیت های قانون اشتغال پایدار روستایی، اشتغال فراگیرو منابع داخلی خود منعقد نمود. .