مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با هدف تامین 2 دستگاه دکل حفاری خشکی HP2000 و خدمات جانبی برای هشت حلقه چاه اکتشافی، همچنین بهره مندی از خدمات لوله مغزی سیار جهت 89 عملیات در 7 چاه اکتشافی در خلیج فارس، با شرکت ملی حفاری ایران به عنوان برنده مناقصه، 2 قرارداد همکاری امضا کرد. .