طرح جمع آوری بخارات بنزین در جایگاه های عرضه سوخت اجرا می شود

فصل اقتصاد - مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از اجرای طرح زیست محیطی جمع آوری بخار بنزین در جایگاه های عرضه سوخت کشور در سال جاری خبر داد. .