عنوان یک روزنامه برای پناهی؛ مجرم سابقه دار!

روزنامه اصولگرای کیهان نوشت: درحالی که جعفر پناهی سال هاست به طور غیرقانونی اقدام به فیلمسازی می کند و آثار ضدایرانی خود را در اختیار جشنواره های خارجی قرار می دهد، کانون کارگردانان سینمای ایران به جای مطالبه قانون و منافع ملی، خواستار حمایت از این مجرم سابقه دار شد! کانون کارگردانان در نامه ای به ... .