سفرهای خارجی نمایندگان شخصی است یا کاری؟

سفرهای خارجی مسئولان و نمایندگان مجلس یکی از موضوعاتی است که بعضا حتی ممکن است مورد انتقاد خود نمایندگان قرار گیرد تا جایی که اخیرا یکی از نمایندگان در تذکری سفرهای خارجی را هزینه بر دانست و گفت سفرهای خارجی به یک رویکرد مسابقه ای تبدیل شده است و هیات رییسه مجلس باید به این موضوع ورود پیدا کند. .