میوه های عید از فردا توزیع می شود

ایران آنلاین /علی اوسط هاشمی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار طی دو روز گذشته قیمت پایه ای برای میوه های تنظیم بازاری مشخص کرده است،افزود: قیمت این میوه ها 15 درصد کمتر از نرخ بازار است و قیمتگذاری این میوه ها به کارگروه استان ها واگذار شده است. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ... .