بازدید نوروزی حدود 6 هزار جایگاه عرضه سوخت آغاز شد

یک هزار و 191 جایگاه تک منظوره بنزین، 2 هزار و 255 جایگاه دومنظوره (بنزین و گازوییل)، 24 جایگاه تک منظوره گازوییل، یک هزار و 489 جایگاه سی.ان.جی و 960 جایگاه دومنظوره ( بنزین و سی.ان.جی) در سراسر کشور برای عرضه سوخت به مسافران نوروزی آماده اند. .