وال استریت ژورنال:ترکیه با "قدرت سخت"رویای احیای امپراطوی عثمانی را دارد

وال استریت ژورنال در دیدگاهی نوشت: ترکیه دیر زمانی با "قدرت نرم" و نفوذ فرهنگی پایش را به جهان عرب باز کرد و اینک با "قدرت سخت" به میدان آمده است تا رویای احیاء "امپراطوری عثمانی" را جامه عمل بپوشاند. .