سخنرانی های تد؛ آیا دوره های آموزشی عمومی اینترنتی هنوز مهم هستند | فیلم

یک پژوهشگر دیدگاه خود را در مورد مدل ترکیبی یادگیری، که معلم ها در آن تجربه ای ایده آل از یادگیری برای دانش آموزان قرن بیستم ارائه می دهند، بیان می کند. نوشته سخنرانی های تد؛ آیا دوره های آموزشی عمومی اینترنتی هنوز مهم هستند | فیلم اولین بار در تگ پدیدار شد. .