500 میلیارد تومان برای جبران خسارت کشاورزان اصفهانی پرداخت می شود

وزیر نیرو از پرداخت 500 میلیارد تومان برای جبران خسارت کشاورزان اصفهانی خبر داد و گفت: در مرحله نخست، 50 میلیارد تومان در حساب گشوده شده برای این منظور واریز شده است. .