حاشیه نگاری از شب چهارشنبه سوری/هر لحظه منتظر حادثه ای هستی

در خانه خودت آرام نشسته ای اما با این صدای مهیب ترقه ها و سیگارت ها، هر لحظه منتظر حادثه ای هستی و شاید کسی در همین بغل مجروح یا .. شود و خانه ای نگران و مصیبت زده! .