نگران لذت بردن یا لذت نبردن! / گفت وگویی با محمدرضا کاتب درباره رواج فیلم، رمان و تئاتر عامه پسند

محمدرضا کاتب می گوید: یکی از نشانه های آثار مبتذل این است که به مخاطب شان می گویند لازم نیست به چیزی فکر کنی چون کسانی دیگر جای تو فکر می کنند و برایت تصمیم می گیرند. .