پنتاگون: تا این لحظه هیچ گونه سندی دال بر استفاده سلاح های شیمیایی در سوریه پیدا نکردیم

وزیر دفاع آمریکا اعتراف کرد، هیچ مدرک موثقی دال بر استفاده از سلاح های شیمیایی در غوطه شرقی وجود ندارد. .