ژنتیک و عوامل محیطی دو عامل بیماری اوتیسم / نمی توانیم به خانواده ها بگوییم چکار کنند کودکِ اوتیسم نداشته باشند

مدیر مرکز شبانه روزی کودکان معلول ذهنی آسایشگاه کهریزک کرج گفت: چون علت بیماری اوتیسم مشخص نیست نمی توانیم به خانواده ها بگوییم چه اقداماتی داشته باشند که کودک اوتیسم نداشته باشند. .