جزییات تعرفه های خدمات ناوبری فرودگاهی در مناطق آزاد

تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد در هیات وزیران مصوب شد که بر این اساس، هزینه نشست و برخاست هر هواپیما به ازای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما، 5 دلار تعیین شده است. .