در نشست امروز انبوه سازان چه گذشت؟

فصل تجارت - امروز در یک نشست مربوط به حوزه ساختمان با حضور مهمانانی از دولت و بخش خصوصی، وضعیت کنونی بخش مسکن، چالش ها و راهکارهای خروج از رکود آن مورد بررسی قرار گرفت. در جریان این اجلاس هم چنین مکانیزم نوسازی بافت های فرسوده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. .