بحران آب در منطقه غرب آسیا پیامدهای امنیتی و نظامی درپی خواهد داشت

عضو هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران گفت:بحران کمبود آب در منطقه، پیامدهای امنیتی و نظامی درپی خواهد داشت و راه حل کاهش پیامدهای بحران آب، همکاری‏ های منطقه ای در قالب تقویت دیپلماسی آب است. .